Stadgar för Hardeberga föräldraförening (HAFF)

§ 1 Namn

Föreningens namn är Hardeberga föräldraförening (HAFF)

§ 2 Ändamål

Föreningen är en ideell förening som verkar för Lunds Waldorfskola, Waldorflekskolan i Hardeberga och Waldorfbarnträdgården Solvinden i Lunds kommun. Ändamålet med föreningen är att tillvarata barnens intressen, att utöva inflytande på skolans verksamhet och utveckling och att i samband med detta värna Waldorfpedagogiken.

Föreningens ekonomiska överskott ska komma barnen till godo.

§ 3 Medlem

Alla som har barn i Lunds Waldorfskola, Waldorflekskolan i Hardeberga och Waldorfbarnträdgården Solvinden i Lunds kommun är medlem i HAFF.

Medlemmar har rösträtt vid HAFF:s årsmöte.

Man kan också bli stödmedlem i HAFF om man betalar en medlemsavgift. Stödmedlemmar har ingen rösträtt vid HAFF:s årsmöte, men yttrande- och förslagsrätt. Medlemsavgiften gäller per kalenderår och fastställs vid årsmötet.

§ 4 Styrelsen

På årsmöte väljs en styrelse bestående av minst fyra ledamöter varav en ordförande för en period om två år. Därutöver väljs upp till två suppleanter för en period om ett år.

Styrelsen är beslutsför på behörigen sammankallat möte då minst tre av ledamöterna, inklusive suppleanter, är närvarande.

Om ledamot avgår i förtid skall suppleant övergå till att vara ordinarie ledamot. I det fall styrelsen efter detta inte uppgår till minst tre ledamöter skall extra årsmöte hållas och nya styrelseledamöter väljas.

§ 5 Styrelsens ansvar

HAFF:s styrelse ska:

  • Verkställa i behörig ordning fattade beslutsmässig
  • företräda, bevaka och iakta föreningens angelägenheter gentemot myndigheter och enskilda
  • behandla inkomna förslag, motioner och ärenden samt själv föreslå åtgärder inom föreningen
  • gemensamt ansvara för föreningens ekonomi
  • utse firmatecknare
  • föra protokoll vid styrelsemöten
  • kalla till och förbereda HAFF:s årsmöte
  • lämna verksamhetsberättelse, räkenskaper och protokoll till revisor senast två veckor före årsmötet

§ 6 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret (1/1 – 31/12).

§ 7 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och det ska hållas innan februari månads utgång. Motioner ska vara styrelsen till handa senast två veckor innan årsmötet.

Styrelsen ska kalla till årsmötet minst två veckor före mötet. Kallelsen ska också innehålla verksamhetsberättelsen och en dagordning inför årsmötet. Kallelse, verksamhetsberättelse och dagordning ska anslås på HAFF:s hemsida, (för närvarande https://www.lundswaldorfforaldrar.se), och i Facebookgruppen HAFF.

Dagordning och kallelse bör även skickas per mejl till alla föräldrar med barn på Lunds Waldorfskolan, barnträdgården Solvinden och Waldorflekskolan i Hardeberga.

Extra årsmöten ska hållas om minst halva styrelsen eller en fjärdedel av medlemmarna så önskar. I sådana fall ska kallelse anslås som vid ordinarie årsmöte, men vid ett extra årsmöte kan man bara diskutera de frågor som har föranlett det extra årsmötet.

§ 8 Dagordning på årsmötet

På årsmötet ska följande dagordning användas:

1. Årsmötet öppnas av HAFF:s ordförande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som ska justera årsmötesprotokollet och vid behov räkna röster.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om årsmötet är behörigen kallat.
8. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse).
9. Revisorns berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det behandlade verksamhetsåret.
11. Motioner och/eller styrelsens förslag.
12. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
14. Val av styrelse: ordförande, ledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och ersättare för revisor för nästkommande år.
16. Val av valberedning för nästkommande år.
17. Övriga ärenden.
18. Årsmötet avslutas.

§ 9 Beslut på årsmötet

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut som rör § 10 och § 11 i denna stadga. Beslut om ändringar av stadgarna samt upplösning av föreningen kräver en majoritet om två tredjedelar av rösterna.

Enbart föreningens medlemmar har rösträtt vid årsmötet, med de begränsningar som anges i § 3.

§ 10 Ändring av stadgarna

Förslag om ändring av HAFF:s stadgar kan enbart behandlas vid föreningens årsmöte, och sådana förslag ska skriftligen ställas till styrelsen senast två veckor innan årsmötet. I kallelsen till årsmötet ska det framgå om någon har föreslagit att stadgan ska ändras.

§ 11. Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas enbart om två på varandra följande årsmöten, ett ordinarie och ett extra, beslutar om upplösning, med en majoritet om två tredjedelar av rösterna vid båda årsmötena. Om föreningen upplöses ska det senare av dessa två årsmöten också besluta hur föreningens tillgångar ska fördelas.

Underskrift

Dessa stadgar är antagna vid HAFF:s årsmöte 2010-06-08. Reviderade vid extra årsmöte 2011-03-02 (§ 2, § 3, § 6, och § 7). Reviderade vid årsmöte 2014-02-11 (§ 2 – § 8). Reviderade vid årsmöte 2020-01-29 (§5, §7).