Hantering av klasskassor


Bankkonto

Hardeberga Föräldraförening (HAFF) administrerar ett bankkonto för varje klass. Dessa medel redovisas i föreningens bokföring och klassen har – efter begäran av klassläraren – tillgång till sina pengar samt naturligtvis aktuellt saldo.

Insamling/Försäljning

Pengar som förvaras av förälder eller lärare åt klassen är generellt inte redovisade och i händelse av olycksfall eller oredlighet eller andra problem är det sannolikt att de inte kan utbetalas till klassen.

I aktiviteter som arrangeras av HAFF och där klasserna tjänar pengar betalas pengarna därför snarast in till klassens bankkonto.

Kontanter hanteras så att en utsedd förälder eller klassföreståndare samlar in samtliga kontanta medel för den specifika klassen och sätter in motsvarande summa på klassens konto.

Vi rekommenderar att någon förälder ställer sitt SWISH konto till förfogande vid sådana aktiviteter och därefter överför den insamlade summan till klassens konto tillsammans med ett utdrag ut SWISH som motsvarar de aktuella aktiviteterna.

Inga pengar bör förvaras kontant eller på annat konto än klassens eget längre än en vecka efter de har intjänats.

Utbetalning

Klassens insamlade medel är tänkt att gå till aktiviteter för gemensam nytta för klassens elever. Exempel på sådan aktivitet är klassresan i klass 9.

De utbetalas på begäran av klassläraren och HAFF förutsätter härvid att denna begäran är förankrad hos eleverna.

Begäran om utbetalning skall skickas skriftligt till HAFFs kassör och det skall anges vem som är mottagaren och vad pengarna skall användas till. Begäran används som underlag till HAFFs redovisning. HAFF har därutöver inga åsikter om vad klassen vill använda pengarna till och HAFF kontrollerar heller inte kvitton eller dylikt. Mottagaren, i regel klassföreståndaren, ansvarar själv för dessa medel då de är utbetalade.

Överskjutande medel skall betalas tillbaka efter aktivitetens genomförande.

Kvarstående medel efter klass 9 HAFF fördelar eventuellt överblivna medel efter att klass 9 har slutat mellan de yngre klasserna.