Skolbussprojektet och GDPR

I skolbussprojektet vill vi (föräldrar) komma med konkreta förbättringsförslag för skolbussarna. I första hand kommer vi att fokusera på små justeringar i bussrutterna, hållplatser och busstiderna, men projektet är inte begränsat till det och alla idéer och förslag välkomnas.

För att genomföra skolbussprojektet behöver vi insyn i var skolans elever bor och hur de tar sig till skolan och hem igen. Det innebär att vi behöver behandla personuppgifter och i detta dokument beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in (och hur vi gör det) och hur vi kommer att använda dem. Men även vilka får tillgång till uppgifterna och vad du som elev eller förälder till elev på skolan kan göra om du har synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter.

Vilka personuppgifter vi använder

De personuppgifter vi använder hämtas ur Schoolsoft, med hjälp av en vanlig föräldrainloggning. Vi använder alltså de adressuppgifter som redan finns tillgängliga för alla föräldrar och anställda på skolan.

För att kunna plotta alla adresser på en karta, behöver vi även koordinater för alla adresser (så kallad GeoCoding). Detta görs manuellt med hjälp av Eniro.se, och innebär att vi behöver spara de från Schoolsoft inhämtade adresser i en arbetsfil. Arbetsfilen används bara för att:

  • Kunna skapa och förvara anonymiserade elevadresser i Skolbusskartan
  • Kunna ta kontakt med specifika föräldrar som kan beröras av våra förslag

Med vem vi delar personuppgifter

De insamlade personuppgifter används bara av skolans personal, föräldrar och elever som arbetar med skolbussprojektet och bara inom ramarna för projektet. De insamlade adresskoordinater kommer dessutom att anonymiseras. Det vill säga att de får en slumpmässig avvikelse på upp till 100 m (ibland mer) och som gör att platsen inte längre går att koppla till personer. Dessa anonymiserade adresskoordinater är därefter inga personuppgifter mer och kan visas på HAFF:s skolbusskarta, eller användas för andra ändamål.

Med vilken rättslig grund vi hanterar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna, efter vi gjorde en intresseavvägning där vi ser en nytta med optimering av skolbussarna som försvarar hanteringen av de personuppgifter som redan finns tillgängliga inom skolan.

Vad dina rättigheter är

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter eller om du anser att vi inte använder de på rätt sätt, kan du ta kontakt med oss för att få bort dina uppgifter eller ändra sättet vi använder dem. Detta gäller också om du tycker att vår anonymiserade karta inte tillräckligt anonymiserar dig eller dit barn.